Algemene Jaarvergadering Nederlandse Soloklasse Organisatie, Loosdrecht

Datum

19-01-2020 t/m 19-01-2020

Aantal deelnemers

1 deelnemer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Nederlandse Soloklasse Organisatie
Het bestuur van de NSO nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 januari 2019 in Loosdrecht bij Hotel Heineke vanaf 13.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2019
3. Woord van de voorzitter
4. Ingekomen stukken
5. Verslag van de Secretaris/ PR over 2019
6. Verslag van de penningmeester over 2019
7. Verslag van de Kascommissie
8. Benoeming kascommissie 2020
9. Verslag van de wedstrijdcommissie over 2019
1. Carbon mast
10. Verslag technische commissie over 2019
11. Wisseling bestuursleden
a. Aftredend en herkiesbaar (voor één jaar)
i. Marc Dieben (secretaris en PR)
ii. Cees Leenheer ( penningmeester)
b. Aftredend en niet herkiesbaar
i. Arnold Jippes (Wedstrijdcommissaris)
ii. Paul Dijkstra (Technische zaken)
12. Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020
13. Sponsors en Vrienden van de Soloklasse
14. Wedstrijdkalender 2020
15. Rondvraag en Sluiting
De onderliggende stukken voor de ALV van aankomende jaarvergadering 2020 zijn via deze link te downloaden. https://soloklasse.nl/topic/jaarstukken-alv-2020/ LET OP: Voor het openen van de link moet je eerst ingelogd zijn.