* Met een automatisch incasso voor het innen van de jaarlijkse contributie kunt u de werkzaamheden van het bestuur van de NSO, welk geheel uit vrijwilligers bestaat, aanzienlijk verlichten. Aangezien er echter formeel een handtekening nodig is sturen wij u zo spoedig mogelijk een machtigingsformulier met het vriendelijk verzoek deze te ondertekenen en terug te sturen. Hiermee machtigt u de penningmeester van de Nederlandse Soloklasse Organisatie om éénmaal per jaar het verschuldigde contributiebedrag van de door u opgegeven bank- of girorekening af te boeken middels een automatische incasso. Dit incasso geschiedt medio maart. Bij nieuwe aanmeldingen later in het jaar volgt de incasso medio september, resp. medio november.

Buitenlandse leden ontvangen jaarlijks een normale contributienota.

Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk (of per e-mail) te geschieden bij de secretaris / ledenadministratie, vóór 1 december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. Wanneer u binnen 14 dagen na de opzegging geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen dient u ervan uit te gaan dat uw opzegging niet is ontvangen en dus de opzegging niet heeft plaatsgevonden.