Op 19 januari a.s. vanaf 13.00 uur wordt onze jaarlijkse ledenvergadering/nieuwjaarsborrel gehouden in Hotel/Cafe Heineke in Loosdrecht. De agenda ziet er als volgt uit. Wij hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn om het nieuwe jaar een goed begin te geven.
1.   Opening
2.   Notulen algemene ledenvergadering 2018
3.   Woord van de voorzitter
4.   Verslag van de secretaris over 2018
5.   Verslag van de penningmeester over 2018 en verslag van de kascommissie
6.   Verslag van de wedstrijdcommissie over 2018 en uitreiking van de prijzen
7.   Verslag over de website/youtube/Facebook
8.   Verslag van de technische commissie over 2018
9.   Verslag PR soloklasse en communicatie plan 2018/2019
10  Bestuurswisseling:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Norbert Zonneveld en Roel Bakker
Verkiesbaar zijn: Roel den Herder (voorzitter), Saskia Arnold      (wedstrijdcommissaris) en Paul Dijkstra (technische zaken)
10. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2018
13. Sponsoring en de Club van 50
14. Wedstrijdkalender 2019
16. Rondvraag en Sluiting
Met vriendelijke groet,
Marc Dieben
Secretaris Nederlandse Soloklasse Organisatie
PS. De onderliggende stukken worden deze week via onze website gepubliceerd.

Jaarstukken

De onderliggende stukken zoals jaarrekening en notulen ALV 2018 zijn voor leden van de NSO via deze link beschikbaar. Men moet dus wel eerst inloggen voordat met deze kan bekijken