Hierbij nodigt het bestuur van de Nederlandse Soloklasse Organisatie u uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering 2021. In verband met de Covid-19 maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt deze vergading “online” te doen via MS Teams. Om deel te nemen aan de vergadering moet u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaris@soloklasse.nl met als onderwerp “aanmelding ALV2021”. Aanmelden kan tot 17 januari 12.00 uur. Om eventuele stemmingen ordelijk te laten verlopen is het niet mogelijk om met meerdere personen zich aan te melden via één e-mail adres.

De vergadering zal gehouden worden op 17 januari a.s. om 15.00 uur

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Uitleg procedures vergadering
 3. Woord van de voorzitter
 4. Notulen algemene ledenvergadering 2020
 5. Ingekomen stukken
 6. Verslag van de Secretaris / Pr 2020
 7. Verslag van de Penningmeester
 8. Verslag van Kascommissie
 9. Benoeming Kascommissie
 10. Verslag technische commissie
 11. Verslag van de wedstrijdcommissie 2020
 12. Wedstrijdkalender 2021
 13. Bestuurswisselingen:
  1. Aftredend Cees Leenheer (penningmeester) en Marc Dieben (secretaris en PR)
  2. Verkiesbaar Ted Bakker (PR) en Peter Jansen (secretaris)
 14. Pauze  ( 5 of 10 minuten)
 15. Begroting 2021 en vast stellen contributie
 16. Plannen Pr 2021
 17. Sponsoring / Club van 50
 18. Rondvraag en Sluiting

De onderliggende stukken zullen na 10 januari beschikbaar gesteld worden via de website van de Soloklasse.